โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา  (สำหรับชั้นปีที่ 3-4) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

พระมหาฉัตชัย  สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร.   (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)  ถวายรายงาน ประธานในพิธี พระธรรมบัณฑิต (อธิการบดี)

 กิจกรรม “แนวทางการศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ขั้นสูง” 

   โดย พระมหาบุญสุข  สุทธิญาโณ 

 

กิจกรรม "เเนวทางการศึกษาคำศัพท์ เเละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ขั้นสูง" 

               โดย พระบุญฤทธิ์  อภิปุณฺโณ 

 

 

กิจกรรม " เเนวทางในการฝึกฝนทักษะการฟัง เเละทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ขั้นสูง" 

               โดย ดร.อรกัญญา  เยาหะรี 

 

“ฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้คำศัพท์ และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ” 

วิทยากร ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี และคณะ

Share