การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประกันทั้ง 3 หลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย