โครงการมัชฌิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการมัชฌิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม