กำหนดการโครงการแนวทางการบริหารหลักสูตรครู ๔ ปี และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัด โครงการแนวทางการบริหารหลักสูตรครู 4 ปี และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขึ้นในวันที่ 20-21 กรฎาคม 2562 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

Share