คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารหลักสูตรครู ๔ ปี และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

 

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย.ผศ.ดร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ถวายสักการะ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี

พระเทพบัณฑิต อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายหน่วยงานร่วมพัฒนาบัณฑิตครู

เพื่อผนึกกำลัง และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและโรงเรียนร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยงานพัฒนาบัณฑิตครู
๒. ความร่วมมือในการวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
๓. ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปสังเกตการณ์สอนและปฏิบัติการสอน
๔. ความร่วมมือในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้สิทธิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ขอบข่ายความร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะต้องส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกันการดำเนินโครงการต่าง ๆ

ที่จะเกิดขึ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายก่อนจึงจะเป็นผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ บรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรครู-๔-ปี-และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู