English Camp 2019

เมื่อวันที่-11-12-กันยายน-2562คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย-จัดโครงการ-english-camp-ประจำปีการศึกษา-2562-ขึ้น-ณ-อาคารสุชีพปุญญานุภา

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ประธานในพิธีให้โอวาท กล่าวเปิดโครงการ

 

พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร. รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้วิทยากรบรรยาย Mr.Andrew Biggs

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน" จากสถาบันภาษา

 

Share