โครงการมัชฌิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ชั้นปีที่ ๔ ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และพิธีมอบเข็มวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๑ - ๕ คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ประธานในพิธี มอบเข็มวิชาชีพครูแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕

พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ถวายสักการะ และกล่าวรายงาน

บรรยาย แนวทางการปฏิบัติการสอน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕

ประกาศผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน

 

Share