ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา นครปฐม
 
 
กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563
 
 หลักสูตร สาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน 60 รูป/คน
2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 60 รูป/คน
๓ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน 60 รูป/คน
รวมทุกสาขาวิชา จำนวน 180 รูป/คน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
 
(1) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยคขึ้นไปหรือเทียบเท่า (สายบาลี) และต้องมีหนังสือ
รับรองจากสำนักเรียนที่สังกัด หรือ
(2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีใบเทียบวุฒิการศึกษา ใน
กรณีเป็นชาวต่างชาติ
(3) สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ สำหรับชาวต่างชาติ
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการ
การศึกษาลักษณะพิเศษ
(6) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 
หลักฐานการสมัค
 
(1) ใบสมัครที่เขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย ในกรณีสถานศึกษาออกเอกสารวุฒิ
การศึกษาให้ไม่ทัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้น ๆ นำมาแสดง และหนังสือรับรองนั้น ต้องมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมใบเทียบวุฒิการศึกษา ในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีใบเทียบวุฒิการศึกษา
(3) สำเนาหนังสือสุทธิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่
ยังไม่หมดอายุพร้อมนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
(6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ รูปสีหรือขาวดำ ถ่ายมาแล้ว ไม่
เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป โปรดเขียนชื่อ/ฉายา/นามสกุลที่ด้านหลังรูปให้ชัดเจน
(7) ใบอนุญาตให้เข้าศึกษาจากเจ้าอาวาส / ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษา
/ใบอนุญาตให้เข้าศึกษาจากเจ้าอาวาสที่สังกัดหรือที่พักอาศัย ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
(8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(9) บัตรประจำตัวคนพิการ กรณีผู้ที่จดทะเบียนเป็นคนพิการ
 
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 วันที่ 15 มกราคม - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
รอบที่ 3 วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เวลา 08.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
สถานที่ติดต่อซื้อใบสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อและรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศกึ ษา ชั้น 2 ห้อง
202 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) โทร 02-444-6000 ต่อ 1152-115
Share