รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

Kriangkrai Ph

February 6, 2565

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 (Portfolio)

บรรยากาศการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2565 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mbu.ac.th และเว็บไชต์ของคณะ edu.mbu.ac.th

Kriangkrai Ph

January 31, 2565
1 2 3 4 5