ผู้บริหารพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 -พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธาน และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องบรรยาย 504 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7)

Kriangkrai Ph

August 8, 2563

คณะศึกษาศาสตร์บริการสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 – พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Kriangkrai Ph

August 7, 2563

วารสาร

วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มมรวารสารภาษาปริทัศน์วารสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับที่ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25525.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน หรืออื่นๆ กับคณาจารย์ทั้งในและนอกประจำการของ Washington State University หรือมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ […]

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาโท5.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จุดเด่น เป็นหลักสูตรที่ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (คุรุสภา) ที่ให้การรับรอง สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ เป็นหลักสูตรที่สำคัญในวงการศึกษา […]

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

Kriangkrai Ph

August 6, 2563
1 2 3 4