โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

21 สิงหาคม 2563 – คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

19 สิงหาคม 2563 -คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา 2562 ณ ห้อง 202 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัย

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

12 สิงหาคม 2563 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 รูป ได้แก่ 1. พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ. 2. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน 3. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Kriangkrai Ph

August 12, 2563

ผู้บริหารพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 -พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธาน และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องบรรยาย 504 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7)

Kriangkrai Ph

August 8, 2563

คณะศึกษาศาสตร์บริการสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 – พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Kriangkrai Ph

August 7, 2563

วารสาร

วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มมรวารสารภาษาปริทัศน์วารสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับที่ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25525.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน หรืออื่นๆ กับคณาจารย์ทั้งในและนอกประจำการของ Washington State University หรือมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ […]

Kriangkrai Ph

August 6, 2563
1 2 3 4 5