รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน ระหว่าง 1-6 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

Kriangkrai Ph

August 5, 2563

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา “ความรู้คู่คุณธรรม” ปณิธาน “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม” วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ใฝ่ก้าวหน้า และรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ๒. ทำการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Kriangkrai Ph

August 5, 2563
1 2 3 4