ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาโท5.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จุดเด่น เป็นหลักสูตรที่ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (คุรุสภา) ที่ให้การรับรอง สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ เป็นหลักสูตรที่สำคัญในวงการศึกษา […]

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

Kriangkrai Ph

August 6, 2563

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน ระหว่าง 1-6 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

Kriangkrai Ph

August 5, 2563
1 2 3 4 5