ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา “ความรู้คู่คุณธรรม” ปณิธาน “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม” วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ใฝ่ก้าวหน้า และรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ๒. ทำการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Kriangkrai Ph

August 5, 2563
1 3 4 5