คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

Chayamungkalo Mungkalakorn

June 2, 2564

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Chayamungkalo Mungkalakorn

May 31, 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Chayamungkalo Mungkalakorn

May 20, 2564

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒. สอบข้อเขียน ๓. สอบสัมภาษณ์ ๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา๖. ปฐมนิเทศ๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ  ๘   พ.ค.   ๑๕  พ.ค.   ๒๐  พ.ค. ๒๐-๒๘ พ.ค.  ๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย. ๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท  – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        […]

Chayamungkalo Mungkalakorn

March 2, 2564

โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ในการนี้มีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Chayamungkalo Mungkalakorn

December 23, 2563

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้และคุณธรรม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนและเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในโครงการมีกิจกรรมแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Chayamungkalo Mungkalakorn

December 23, 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู

8-9 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ เวลา 09.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย. ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา” โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ” โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ผจล. วัดยานนาวา พระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Chayamungkalo Mungkalakorn

December 15, 2563
1 2 3