ปริญญาตรี

ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา
ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา