ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่

 1. ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 2. ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 3. ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
 4. ศษ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 5. ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 6. ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25451861101648
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Thai
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Thai)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถจัดการศึกษาด้านภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการความรู้ทางด้าน พระพุทธศาสนาและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ การค้นคว้าวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับผู้เรียน สภาพสังคม วัฒนธรรมและวิถีการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 1. นักศึกษาภาคปกติ
  • นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  • นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
  • ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน 
 • นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย 
 • ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา 6 นักวิชาการทางด้านหลักสูตรและเทคนิควิทยาการสอน
 • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 • นักวิชาการและนักวิจัย
 • ประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25491861105513
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching English)
 3. วิชาเอกเดี่ยว
  การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนมีการบูรณาการการสอนให้เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ (Capability) ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษกล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะกำหนด
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่
 • สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดหรือเทียบเท่า
 1. นักศึกษาภาคปกติ
  • นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  • นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
  • ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
 • ข้าราชการ/เจ้าพนักงานของรัฐ
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักแปลภาษา/ล่าม
 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • อาชีพส่วนตัวอื่น ๆ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25622157100254
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Social Studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Social Studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในด้านการสอน ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสอนศีลธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครู

 • คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
  – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกำหนด
  – เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
 • ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 1. นักศึกษาภาคปกติ
  • นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  • นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
  • ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
 • ครู/บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการการศึกษา
 • พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25491861105491
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Elementary Education)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Elementary Education)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การประถมศึกษา (Elementary Education)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้มีความสามารถ/ทักษะในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสอนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะกำหนด
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่
 • สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดหรือเทียบเท่า
 1. นักศึกษาภาคปกติ
  • นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  • นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
  • ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
 • ด้านวิชาชีพครู/นักวิชาการ                                                       
  • ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนอื่น ๆ
  • นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนประถมศึกษา
  • นักวิชาการทางด้านด้านหลักสูตรและเทคนิควิทยาการการสอน
  • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • ด้านพัฒนาวิชาการ                                                                   
  • นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา                                       
  • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม
 • ด้านบริการวิชาการ                                                                   
  • ผู้จัดการการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ     
 • อาชีพอื่น ๆ 
  • อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อื่น ๆ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25491861105478
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการศาสตร์การสอนกับแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการสอนพระพุทธศาสนา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ (Capability) ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะกำหนด
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่
 • สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดหรือเทียบเท่า
 1. นักศึกษาภาคปกติ
  • นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  • นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
  • ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
 • ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนระดับการศึกษาปฐมวัยใน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • องค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมทางการศึกษา
 • สามารถจัดกิจกรรมให้กับภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเติมเต็มอาชีพได้อีก
 • ผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย/นักวิชาการอิสระ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25491861100246
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Buddhism
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Buddhism)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Buddhism)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การสอนพระพุทธศาสนา (Teaching Buddhism)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกำหนด
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
 • ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 1. นักศึกษาภาคปกติ
  • นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
  • นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
  • ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการการศึกษา
 • นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
 • พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ