อาจารย์

พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร.

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.6การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
M.A. (Linguistics)Nagpur University, India
Ph.D. (Linguistics)Nagpur University, India
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:boonna.pr@mbu.ac.th

พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร.

วุฒิการศึกษา:ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (การจัดการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศษ.ด. (การจัดการการศึกษา)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:

พระบุญฤทธิ์ อภิปุณฺโณ

วุฒิการศึกษา:พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A. (Applied Linguistics for English Language Teaching)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:boonyarit.kha@mbu.ac.th

พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.5การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:kriangkrai.ph@mbu.ac.th

อาจารย์ ชนมกร ประไกร

วุฒิการศึกษา:พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A. (Linguistics)University of Mysore, India
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:chanomkorn.pra@mbu.ac.th

อาจารย์ มงคล สารินทร์

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.7การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รบ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:Mongkol.sar@mbu.ac.th

อาจารย์ ชัชชฎา ตรีทวีวงศ์กุล

วุฒิการศึกษา:B.A. (Business English)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
M.A. (Applied Linguistics for English Language Teaching)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:chatchada.tre@mbu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริวัตร จันทร์โสภา

วุฒิการศึกษา:ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
M.A. (Indian Philosophy and Religion)Banaras Hindu University,India
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อีเมล:

อาจารย์ พนมนคร มีราคา

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.3การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อีเมล:phanomnakorn.me@mbu.ac.th

พระครูวินัยธร สุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ.

วุฒิการศึกษา:พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อีเมล:sukhum.ma@mbu.ac.th

พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโญ

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.3การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อีเมล:Somsak.tho@mbu.ac.th

พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี, ดร.

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.5การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อีเมล:phichet.kam@mbu.ac.th

พระจักรพัชร์ จกฺกภทฺโท, ดร.

วุฒิการศึกษา:ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
อีเมล:jakkaphat.hir@mbu.ac.th

พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร

วุฒิการศึกษา:ศน.บ. (สังควิทยาและมานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อีเมล:

พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ

วุฒิการศึกษา:ป.ธ.6การศึกษาคณะสงฆ์ไทย
บธ.บ. (การตลาด)มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อีเมล:khanawut.bam@mbu.ac.th

พระมหาสามารถ ฐานิสฺสโร

วุฒิการศึกษา:ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อีเมล:

พระมหานพพร อภิพนฺโธ

วุฒิการศึกษา:ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อีเมล:

อาจารย์ ณทิพรดา ไชยศิลป์

วุฒิการศึกษา:บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อีเมล:Natiprada.cha@mbu.ac.th