ประวัติคณะ

ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย) ไม่ได้จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างเช่นปัจจุบันนี้ มีเพียงว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี เป็นระบบหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ หน่วยกิต ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์ ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีเป้าหมาย  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลในการ   เผยแผ่วิชาความรู้ต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์       แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใน มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันบริหารภายใต้การสนับสนุน และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง และมีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหามวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๔ พระกิตติสารกวี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A.) วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมธัชมุนี) ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ พระมหาประเสริฐ ถิรธมฺโม (ป.ธ.๓, ศน.บ., M.A.) วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูโสภณวิริยคุณ) ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๔ พระครูธีรสารปริยัติคุณ, ดร. (เดช กตปุญฺโญ, ป.ธ.๓, ศน.บ., M.A., Ph.D.) วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระพุทธิสารโสภณ) ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ พระมหาสมัคร มหาวีโร (ป.ธ.๘, ศน.บ., M.A.) วัดบางโพโอมาวาส แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ พระปริยัติสารเวที, ดร. (ทองสุข สุทฺธสิริ, ป.ธ.๗, ศน.บ., อ.ม., ปร.ด.) วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ พระมหาสมัคร มหาวีโร (ป.ธ.๘, ศน.บ., M.A.) วัดบางโพโอมาวาส แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์


พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. (ป.ธ.๙, อ.ม., ศศ.ด.) วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. (ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A., Ph.D.) วัดอาวุธวิก สิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์