กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนของสาขาวิชา รวมถึงการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jakkaphat hir

June 9, 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)

jakkaphat hir

June 4, 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการ (รอบ ๒)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)

jakkaphat hir

June 4, 2567

โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ และมี พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความทันสมัยตรงกับศาสตร์ของสาขาวิชาและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

jakkaphat hir

May 31, 2567