ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม”

ปณิธาน

“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ใฝ่ก้าวหน้า และรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๒. ทำการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม