ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับที่ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน หรืออื่นๆ กับคณาจารย์ทั้งในและนอกประจำการของ Washington State University หรือมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 44,000 บาท
 • ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

จุดเด่น

 • เป็นหลักสูตรที่ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (คุรุสภา) ที่ให้การรับรอง สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
 • เป็นหลักสูตรที่สำคัญในวงการศึกษา เป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการพะฒนางานอาชีพ
 • เป็นหลักสูตรที่ความพร้อมและมีคุณภาพและมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 11
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะหรือวิทยาลัยกำหนด

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • วิทยากรหรือนักวิชาการอิสระทางการบริหารการศึกษา
 • รับราชการในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
 • รับราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาของรัฐและเอกชน
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน