Home

หลักสูตร

ข่าวสาร

โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ในการนี้มีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Chayamungkalo Mungkalakorn

December 23, 2563

โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ในการนี้มีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้และคุณธรรม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนและเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในโครงการมีกิจกรรมแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู

8-9 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ เวลา 09.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย. ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา” โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ” โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ผจล. วัดยานนาวา พระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประกาศ/คำสั่ง

ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

12 สิงหาคม 2563 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 รูป ได้แก่ 1. พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ. 2. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน 3. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Kriangkrai Ph

August 12, 2563

ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

12 สิงหาคม 2563 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 รูป ได้แก่ 1. พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ. 2. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน 3. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย