Home

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

Chayamungkalo MungkalakornMarch 2, 25644 min read

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย.๒. สอบข้อเขียน…

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

Chayamungkalo MungkalakornMarch 2, 25644 min read

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย.๒. สอบข้อเขียน…

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย