Home

หลักสูตร

การเข้าศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒. สอบข้อเขียน ๓. สอบสัมภาษณ์ ๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา๖. ปฐมนิเทศ๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ  ๘   พ.ค.   ๑๕  พ.ค.   ๒๐  พ.ค. ๒๐-๒๘ พ.ค.  ๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย. ๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท  – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        […]

Chayamungkalo Mungkalakorn

March 2, 2564

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒. สอบข้อเขียน ๓. สอบสัมภาษณ์ ๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา๖. ปฐมนิเทศ๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ  ๘   พ.ค.   ๑๕  พ.ค.   ๒๐  พ.ค. ๒๐-๒๘ พ.ค.  ๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย. ๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท  – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        […]

โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ในการนี้มีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้และคุณธรรม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนและเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในโครงการมีกิจกรรมแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การเข้าศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒. สอบข้อเขียน ๓. สอบสัมภาษณ์ ๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา๖. ปฐมนิเทศ๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ  ๘   พ.ค.   ๑๕  พ.ค.   ๒๐  พ.ค. ๒๐-๒๘ พ.ค.  ๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย. ๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท  – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        […]

Chayamungkalo Mungkalakorn

March 2, 2564

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒. สอบข้อเขียน ๓. สอบสัมภาษณ์ ๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา๖. ปฐมนิเทศ๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ  ๘   พ.ค.   ๑๕  พ.ค.   ๒๐  พ.ค. ๒๐-๒๘ พ.ค.  ๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย. ๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท  – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        […]

ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

12 สิงหาคม 2563 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 รูป ได้แก่ 1. พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ. 2. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน 3. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย