โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมี พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปะการอ่านร้อยกรองและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรด้านภาษาไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ วิธีการถ่ายทอดคำประพันธ์และเพลงพื้นบ้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยและเพื่อธำรงรักษา สืบทอดและเชิดชูคุณค่า มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณคดี กวีนิพนธ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

Mungkalakorn To

September 25, 2563

โครงการประกันการศึกษาน่ารู้

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการประกันการศึกษาน่ารู้ โดยมีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mungkalakorn To

September 23, 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC) คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งเตรียมความพร้อมนักนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น

Mungkalakorn To

September 23, 2563

วันอุดมศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี ตลอดทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีการจัดงานวันอุดมศึกษา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและอ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว.และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดซุ้มแสดงผลงานสื่อการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

Mungkalakorn To

September 17, 2563

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ คณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ ๒๑ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ ๒๑ และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนการสอน ในโครงการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร นางสาวสถิตภร โพธิ์ทอง มามอบความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ IC3 สำหรับวิชาชีพ ระบบ Cloud Computing และ อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านมือถือ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Mungkalakorn To

September 12, 2563

Mungkalakorn To

September 10, 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

21 สิงหาคม 2563 – คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

19 สิงหาคม 2563 -คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา 2562 ณ ห้อง 202 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัย

Kriangkrai Ph

August 21, 2563

ผู้บริหารพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 -พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธาน และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องบรรยาย 504 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7)

Kriangkrai Ph

August 8, 2563
1 2