ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

12 สิงหาคม 2563 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 รูป ได้แก่ 1. พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ. 2. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน 3. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Kriangkrai Ph

August 12, 2563