ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา ศษ.ม. (การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา) ข้อมูลหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษาภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา)ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา)ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration) วิชาเอกเดี่ยวไม่มี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาโท5.2 ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จุดเด่น เป็นหลักสูตรที่ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (คุรุสภา) ที่ให้การรับรอง สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ เป็นหลักสูตรที่สำคัญในวงการศึกษา […]

jetsada

October 21, 2565

ประวัติคณะ

ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย) ไม่ได้จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างเช่นปัจจุบันนี้ มีเพียงว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี เป็นระบบหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ หน่วยกิต ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์ ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีเป้าหมาย  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลในการ   เผยแผ่วิชาความรู้ต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์       แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใน มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันบริหารภายใต้การสนับสนุน และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง และมีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี […]

jetsada

August 3, 2563