ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

jetsada

June 1, 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

jetsada

February 6, 2565
1 2 3