ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา “ความรู้คู่คุณธรรม” ปณิธาน “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม” วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ใฝ่ก้าวหน้า และรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ๒. ทำการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Kriangkrai Ph

August 5, 2563

ประวัติคณะ

ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เดิมชื่อสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย) ไม่ได้จัดเป็นคณะต่าง ๆ อย่างเช่นปัจจุบันนี้ มีเพียงว่าผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตรเทียบเท่าปริญญาทางศาสนาของต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ศึกษานั้นเป็นหลักสูตรปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ๔ ปี เป็นระบบหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ หน่วยกิต ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้จัดการศึกษาเป็นคณะที่สมบูรณ์ ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีเป้าหมาย  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลในการ   เผยแผ่วิชาความรู้ต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์       แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใน มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันบริหารภายใต้การสนับสนุน และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง และมีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี […]

jetsada

August 3, 2563