หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศษ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา

jetsada

February 9, 2566