โครงการประกันการศึกษาน่ารู้

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการประกันการศึกษาน่ารู้ โดยมีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย