โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมี พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปะการอ่านร้อยกรองและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรด้านภาษาไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ วิธีการถ่ายทอดคำประพันธ์และเพลงพื้นบ้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยและเพื่อธำรงรักษา สืบทอดและเชิดชูคุณค่า มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณคดี กวีนิพนธ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ