โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรครู 4 ปี) ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ในเวลา 08.30 น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง ภาระหน้าที่ครูที่นักศึกษาครูควรรู้ โดย นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ณ อาคารหอสมุดรสมเด็จญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานมอบเข็มวิชาชีพครู และให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และรับฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ โดย นางสาวรำไพ โพธิ์จิต ครูโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่อมอณุสรณ์) ณ อาคารหอสมุดรสมเด็จญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย