โครงการเสริมความเป็นครูสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมเสริมความเป็นครู และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงให้แก่นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูสังคมศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นครู ให้นักศึกษาได้ฝึกจัดการเรียนรู้ในสภานการณ์จริง การแก้ปัญหาในชั้นเรียน และ ได้เรียนรู้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ