โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู

8-9 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ

เวลา 09.00 น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย. ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา” โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ” โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ผจล. วัดยานนาวา พระธรรมวิทยากร เครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี” ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย