โครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ช่วงเช้า) พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิชาการคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ. ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และในเวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ในการนี้มีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย