รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ ปริญญาโท-เอก

๑. กําหนดการรับสมัคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. การรับสมัคร  สมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการ๑๐ ก.พ. – ๓๐ เม.ย.

๒. สอบข้อเขียน
๓. สอบสัมภาษณ์
๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๕. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา
๖. ปฐมนิเทศ
๗. เปิดภาคการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ 

๘   พ.ค.  
๑๕  พ.ค.  
๒๐  พ.ค.
๒๐-๒๘ พ.ค.  
๕   มิ.ย.   ๑๒  มิ.ย.

๒. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท 

– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        ๒๐      รูป/คน 

.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   รับจํานวน        ๑๕      รูป/คน 

. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๓.๑.๑ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 ๓.๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี

 ๓.๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

.๒ คุณสมบัติทางการศึกษา 

๓.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

 ๓.๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะศึกษาศาสตร์กําหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาแม้ว่า จะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม (ตามคู่มือการศึกษา)

. การซื้อใบสมัคร 

ซื้อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B 7.7) ชั้น ๒
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗

สามารถดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ www.edu.mbu.ac.th

. หลักฐานในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕.๑ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรับรองวุฒิ ซึ่งมีผู้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน ๑ ชุด

๕.๒ สําเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรีสําหรับต่อปริญญาโท และปริญญาโทสําหรับต่อปริญญาเอก 

๕.๓ รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๓ รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

๕.๔ หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (สําหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕ สําหรับปริญญาโท และผู้มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๓.๓ สําหรับปริญญาเอก)

๕.๕ ใบรับรองแพทย์

๕.๖ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสําเนาหนังสือสุทธิ (บรรพชิต) ๕.๗ หลักฐานอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น 

. การยื่นใบสมัคร 

.๑ สมัครด้วยตนเอง 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครสําหรับเรียนต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก พร้อมหลักฐานที่ สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๕ พร้อมทั้งชําระเงินค่าใบสมัคร ดังนี้ 

๑. สําหรับเรียนต่อระดับปริญญาโท ค่าซื้อใบสมัคร ราคา ๕๐๐ บาท และค่าสมัคร ราคา ๕๐๐ บาท

๒. สําหรับเรียนต่อระดับปริญญาเอก ค่าซื้อใบสมัคร ราคา ๕๐๐ บาท และค่าสมัคร ราคา ๕๐๐ บาท

สามารถสมัครได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

.๒ ก่อนยื่นใบสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ ในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย ตนเอง เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมทั้งชําระเงินค่าสมัครสอบแล้ว คณะศึกษาศาสตร์จะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

. การสอบ 

๗.๑ การสอบข้อเขียนประกอบด้วย 

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

– ภาษาอังกฤษ

– วิชาเฉพาะสาขา 

๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ 

. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์จะตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบคัดเลือกได้อีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือก ได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ คณะศึกษาศาสตร์จะคัดชื่อออกถึงแม้ว่าสอบคัดเลือกได้ ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สอบผ่านของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

. การติดต่อกับคณะศึกษาศาสตร์ 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) ชั้น ๒ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๕๓

DOWLOAD ใบสมัคร