บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 (Portfolio)

บรรยากาศการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2565 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mbu.ac.th และเว็บไชต์ของคณะ edu.mbu.ac.th