ผลงานวิชาการ

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2563วัฒนธรรมไทยในวรรณกรรมประเภทกาพย์ ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
2561คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างวารสาร
2560ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2559ลักษณะของครูที่ดี
2557การพัฒนาทักษะการฟังวารสาร

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2562แนวทางการบริหารจัดการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2562สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1วารสาร
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2561การพัฒนาการวัดความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2560ปัจจัยทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพหุระดับ

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2563การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2562หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2562การศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2562รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม
2562หลักโพชฌงค์ในพระพุทธศาสนา
2560การติดตามประเมินผลโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
2559กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วยระบบ HRIS ด้านการบริหารงานบุคคล
2559ความต้องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในช่วงปี 2548-2557
2559Equality of Gender According to The View of The Buddha

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2564โลกทัศน์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรที่ปรากฏในพระนิพนธืประเภทกาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อโคลงบทความวิจัย
2563การค้นหาภาพแทนของพระราชินีศุภยลัตจากเจ้านางหลวงปัทมสุดาในนวิยายเรื่องรากนคราบทความวิจัย
2563วัฒนธรรมไทยในวรรณกรรมประเภทกาพย์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรproceeding

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2562การพัฒนาเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานอีสป ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาบทความวิจัย

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2563ภาษาอังกฤษกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21บทความวิชาการ
2562คำควบกล้ำกับการออกเสียงภาษาอังกฤษในฐานเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวไทย”proceeding
2562การทำความเข้าใจกระบวนการหยุดพัฒนาทางอันตรภาษาในการเรียนการสอนภาษาที่สองproceeding
2561การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Monkchat เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาบทความวิจัย

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2564โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงศรัทธาบารมีของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2564รูปแบบการบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2564กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมด้านจิตอาสา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2559พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา: อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.proceeding
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าในตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง ๒)proceeding

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2564มโนทัศน์เรื่องสิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาทบทความวิชากร
2563ภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยหลักธรรมขันติ-โสรัจจะ ของวัยรุ่นในเขตปริมณฑล
2563รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2562กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
2561การพัฒนานโยบายและศักยภาพของ องค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2561การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2563การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานครบทความวิจัย
2562หลักพละ 5 ช่วยพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0บทความวิชาการ

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยบทความวิจัย
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7บทความวิจัย
2561องค์ประกอบหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนใน จังหวัดนนทบุรีบทความวิจัย
2560ปัจจัยทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย: การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพหุระดับบทความวิจัย
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : การวิเคราะห์ MIMICบทความวิจัย

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2564การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อธรรมศึกษา สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาบทความวิจัย
2561วัฒนธรรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบทความวิชาการ

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2565การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวารสาร

ปีที่เผยแพร่ชื่อผลงานดาวน์โหลด
2565การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวารสาร
2565Scoring Rubric Development of Writing Assessment for EFL Studentsวารสาร