ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา

ศษ.ม. (การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาโท
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ค่าทำเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
 • ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

จุดเด่น

 • เป็นหลักสูตรที่ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (คุรุสภา) ที่ให้การรับรอง สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
 • เป็นหลักสูตรที่สำคัญในวงการศึกษา เป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการพะฒนางานอาชีพ
 • เป็นหลักสูตรที่ความพร้อมและมีคุณภาพและมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๑
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะหรือวิทยาลัยกำหนด

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • รับราชการครู และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
 • เป็นผู้บริหารการศึกษา
 • เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
 • เป็นนักวิชาการอิสระ
 • เป็นอาชีพที่นักศึกษาประกอบอาชีพอยู่ก่อน