ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)