ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ รอบที่ 1)