โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ และมี พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความทันสมัยตรงกับศาสตร์ของสาขาวิชาและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม