ประกาศรายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการ (รอบ ๒)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)