ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)