กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนของสาขาวิชา รวมถึงการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย