รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน ระหว่าง 1-6 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้