คณะศึกษาศาสตร์บริการสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 – พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โครงการนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องจากการจัดตั้ง ศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระดำริ  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563 และได้ดำเนินภารกิจต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานราชการ อ.พุทธมณฑล เพื่อจัดมอบสิ่งของบรรทุกข์ไปยังประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ด้วยตนเอง ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุด้วย