ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

12 สิงหาคม 2563 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 รูป ได้แก่

1. พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ.
2. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน
3. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้