โครงการเตรียมความพร้อมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 คณะจัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคาร B7.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย