กำหนดการโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย เวลา 08.30-16.30 น.