วันอุดมศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี ตลอดทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีการจัดงานวันอุดมศึกษา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและอ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว.และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดซุ้มแสดงผลงานสื่อการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง