โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC) คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสากล และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งเตรียมความพร้อมนักนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น